Dwór Leszczowate

decor

Projekt nr RPPK.01.04.01-18-0035/16 pn. „Innowacyjna usługa pobytowa w obszarze turystyki zrównoważonej”.
Wnioskodawca: Kosmetyka Estetyczna Joanna Sobierajska
Wartość projektu: 4 824 736,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 337 430,07 PLN
Wkład własny: 1 050 149,75 PLN

Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu był wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie na
rynek innowacyjnej w skali regionu usługi kompleksowej bioregeneracji w warunkach naturalnych
poprzez realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu i wyposażeniu w niezbędne urządzenia
obiektu noclegowego w standardzie ekohotelu oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Zakres rzeczowy projektu:
Zakresem rzeczowym projektu objęto budowę i wyposażenie obiektu noclegowego w standardzie
ekohotelu zlokalizowanego w miejscowości Leszczowate oraz zakup środków trwałych niezbędnych
do rozpoczęcia świadczenia nowej, innowacyjnej usługi. Przedmiotowy obiekt zaopatrzony będzie
w biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków ze złożem biologicznym (hybrydowa).

Planowane efekty projektu:
Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wdrożenie na rynek regionalny innowacyjnej
usługi bioregeneracji w warunkach naturalnych, opartej na rozwiązaniach ekologicznych, wpisującej
się w segment tzw. turystyki zrównoważonej vel turystyki ekologicznej. Usługa opracowana
w następstwie przeprowadzonych na zlecenie Wnioskodawcy prac badawczo-rozwojowych będzie
kompleksowym 3- lub 7-dniowym programem poprawy kondycji psychofizycznej klienta,
pozwalającym – w następstwie zastosowanych zabiegów pielęgnacyjnych duszy i ciała – na
osiągnięcie oczekiwanego/pożądanego stanu równowagi i harmonii oraz odzyskanie sił witalnych
niezbędnych w codziennym, aktywnym życiu przedstawicieli grupy docelowej.
Wdrożenie innowacyjnej usługi pobytowej w obszarze turystyki zrównoważonej skutkował
rozszerzeniem oferty Wnioskodawcy, co w długoterminowej perspektywie przyczyni się do wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wejście na nowy rynek usług turystycznych z innowacyjną
i unikalną w skali regionu ofertą pozwoli Wnioskodawcy na zbudowanie przewagi konkurencyjnej.

Realizacja projektu w znaczący sposób uatrakcyjni także Podkarpacki rynek usług turystycznych,
a powstanie obiektu w standardzie ekohotelu, nie tylko w sposób minimalny oddziałującego na
otoczenie, ale także korzystającego z lokalnych zasobów – np. dostawców nieprzetworzonej
żywności, a także przyciągającego nowych turystów zainteresowanych wspieraniem lokalnej
społeczności korzystnie wpłynie na sytuację gospodarczą w gminie Ustrzyki Dolne i całym powiecie
bieszczadzkim.
W wyniku realizacji projektu otworzone zostały 3 etaty.
Okres realizacji projektu: maj 2017 – kwiecień 2019.